F.A.Q

Pitanja i odgovori

Gde mogu da pronađem informacije o banci, poreskom broju itd. Truck International-a?

Ovde ćete naći naš registracijski broj i porezni broj. Detalji o banci nalaze se na svakom računu. Kliknite ovde

Da li je moguće napraviti elektronski račun? (PDF)?

Jeste. 01.01.2013. Stupa na snagu Smernica 2010/45 / EU o porezu na dodanu vrednost Evropske unije o izdavanju fakture, koja je obavezujuća u svim državama članicama EU. Ova Smernica u okviru Evropske unije de facto izjednačava elektronski i papirni račun! U okviru našeg sistema upravljanja kvalitetom, posebnu pažnju posvećujemo osiguranju kvaliteta i stalnom unapređenju radnih procesa. Kako bi se smanjili troškovi administracije i obrade na obje strane, veliki deo naših poslovnih partnera u posljednjih nekoliko godina je već prešao na elektronske račune. U slučaju interesa, kontaktirajte Vašu kontakt osobu Truck International-a.

FTL / LTL teret

Mi pokrivamo FTL (Full Truck Load) sa velikim brojem raspoloživih kamiona na dnevnoj bazi. Pratimo razvoj domaćih kompanija koje imaju veliki broj izvoznih i uvoznih turnira na godišnjoj osnovi, a svake godine nastojimo da naša kvalitetna usluga bude okosnica u njihovim budućim planovima. Flota koju posedujemo opremljena je GPS uređajima koji omogućavaju praćenje isporuka u realnom vremenu i pružaju dodatnu sigurnost klijentu tokom realizacije samog zahteva.

LTL (Less than Full Truck) je usluga u kojoj nastojimo da klijentu omogućimo da izbegne samostalno angažovanje i da dobije robu u razumnom roku po povoljnijoj ceni i sa istim kvalitetom usluge. Ostvarivanje ovih opterećenja organizovano je sa postojećom flotom FTL-a, tako da su ponuđena rešenja svakako konkurentna.

Groupage

Truck International je u protekloj deceniji ostvario razvojne trendove u oblasti pružanja usluga kolektivnog teretnog transporta i ostvario ozbiljnu saradnju sa vodećim evropskim kompanijama. Ova saradnja napredovala je iz godine u godinu i sada omogućava prikupljanje kolektivnih pošiljki iz bilo koje tačke u Evropi, kao i transport do njih. Garancija kvaliteta, koja pored niskih troškova transporta, garantuje fiksne odlaske i dolaske kamiona, svakako je budućnost ovog posla i predstoje pravi izazovi. Sa jasno definisanim cenovnikom i definisanim voznim parkom, klijentu obezbeđujemo sigurnost u smislu ispunjavanja zahteva.

Pariteti

EXW

Prodavac prodaje robu za ex-factory bez pokrivanja bilo kakvih dodatnih troškova.

FCA

Prodavac predaje robu izvezenu prevozniku prevoznika koji kupac navede na određenom mestu. Ovaj paritet je pogodan za sve vrste transporta, uključujući avione, puteve i kontejnere ili multimodalni transport.

FAS

Franko uz bok broda (u naznačenoj luci): prodavac mora da doveze i postavi robu pored broda, spremnu za utovar u naznačenoj luci. Prodavac takođe mora da izvozno ocarini robu i pripremi sve papire neophodne za transport.

FOB

Franko utovareno na brod (u naznačenoj luci): prodavac mora da utovari robu na brod koji je određen od strane kupca, izvozno ocarinjenu. Ovo je veoma često korišćen paritet u brodskom transportu.

CFR

Troškovi i vozarina plaćeni (do naznačene luke): prodavac mora da plati troškove transporta do naznačene luke. Međutim rizik se prenosi na kupca u momenu kada se roba fizički odvoji od broda.

CIF

Troškovi, vozarina i osiguranje (do naznačene luke): ovaj paritet je isti kao i CFR uz dodatni uslov da prodavac mora da pokrije troškove osiguranja i za kupca.

CPT

Transport plaćen (do naznačene destinacije): prodavc snosi sve troškove transporta do naznačene destinacije međutim rizik prenosi predavanjem robe prvom prevozniku.

CIP

Transport i osiguranje plaćeni (do naznačene destinacije): ovaj paritet je isti kao CPT uz dodatak obaveze prodavca da pokrije troškove osiguranja. Međutim i u ovom slučaju rizik prenosi predavanjem robe prvom prevozniku.

DAT

Isporučeno na terminalu: prodavac pokriva troškove transporta do naznačenog terminala u luci ili mestu dosta, izuzimajući troškove izvoznog carinjenja. Rizik pada na prodavca do momenta istovara robe na terminalu. Na kupcu je da organizuje carinjenje i druge carinske formalnosti kao i transport od terminala do krajnjeg odredišta. Rizik se prenosi na terminalu.

DAP

Isporučeno na naznačenoj destinaciji: prodavac snosi troškove dostave robe na naznačenu destinaciju izuzimajući troškove uvoznog carinjenja. Rizik se prenosi na kupca u trenutku istovara na naznačenoj destinaciji.

DDP

Isporučeno ocarinjeno (na naznačenu destinaciju): prodavac pokriva sve troškve transporta i carinjenja robe kao i troškove carine i pripadajućeg poreza te snosi sav rizik sve do dostave robe.

Da li ste znali?

CMR

Konvencija (‘Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road’ – franc. ‘Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route) je zaključena 19. maja 1956. godine u Ženevi i definiše prava i obaveze ugovornih strana u prevozu drumom. CMR ili međunarodni tovarni list predstavlja ugovor o prevozu. Njegovo odsustvo, međutim, ne znači da ugovor ne postoji i ne poništava propise CMR konvencije. U okviru CMR konvencije se pojavljuju tri subjekta: pošiljalac robe, prevoznik i primalac robe. Više informacija Klinite ovde.

AWB

Tovarni list u međunarodnom vazdušnom avio transportu (eng. Air Waybill) izdaje avioprevoznik, a izdaje se za svaku pošiljku posebno i ne može se izdati za celokupno vozilo. Obavezan sadržaj AWB-a regulisan je protokolom, a IATA (Udruženje međunarodnih avioprevozilaca) je utvrdila njegovu uniformnost.

B/L

Teretnica, konosman (Bill of Lading) je potvrda da je vozar primio naznačenu robu na prevoz pomorski putem. Specifičnost teretnice je što je teretnica hartija od vrednosti, odnosno imalac teretnice je istovremeno i vlasnik robe. Postoji više podela teretnica, a posebnu grupu čine grupne teretetnice.

CIM

Međunarodni železnički tovarni list (eng. International Rail Consigment Note) predstavlja potvrdu vozara da je u njemu označenu robu primio na prevoz. Original tovarnog lista prati robu na njenom putu, a špediter dobija overenu kopiju. Može se izdati tovarni list za ceo voz, ukoliko je maršutni, a u svakom vagonu nalazi se poseban tovarni list za taj vagon. Više informacija Kliknite ovde.

Incoterms 2010

Uključuju 11 pariteta odnosno pravno regulisanih i jasno definisanih pravila o ključnim tačkama logističkih procesa. Pariteti definišu obaveze prodavca i kupca u pogledu troškova, rizika i osiguranja robe, a četri pariteta se posebno odnose na vodni transport. Pariteti su obavezujući ukoliko su ugovoreni, ali transportni proces se može realizovati internim ugovorom bez definisanja nekog od pariteta. U praksi se, međutim, najčešće koriste pariteti jer jasno i precizno definišu obaveze u okviru: isporuke i predaje robe, organizacije i realizijacije logističkih procesa, obezbeđivanja potrebne dokumentacije, izvoznog i uvoznog carinjenja, osiguranja robe i podele troškova i rizika. Više informacija Kliknite ovde.

TIR

Konvencija (franc. Transport International par la Rout) reguliše tranzitne tokove zemalja potpisnica konvencije, a odnosi se na drumski transport. TIR konvencija omogućava pojednostavljene carinske procedure u tranzitnim zemljama, a zasniva se na 5 stubova. TIR konvencija omogućava da se procedure izvoznog i uvoznog carinjenja realizuju samo u matičnim zemljama izvoza/uvoza, dok se u tranzitnim zemljama ove procedure ne izvršavaju, već se overavaju definisani talon i kuponi. Na ovaj način se pojednostavljuju i ubrzavaju tranzitni tokovi. Prevoznici koji zadovoljavaju uslove definisane od strane IRU udruženja (International Road Union) mogu podneti zahtev za TIR karnete u Privrednoj Komori Srbije, a posle realizovanog prevoza TIR karnet obavezno razdužiti. Više informacija na: https://www.iru.org/en_iru_tirconvention

TIR-EPD

(Electronic Pre-Declaration) – aplikacija namenjena za unos i slanje podataka o karnetima TIR u Novi kompjuterizovani sistem (NCTS).

CEMT

(franc. Conférence Européenne des Ministres des Transports, , engl. the European Conference of Ministers of Transport, Evropska konferencija ministara transporta), međuvladina organizacija je osnovana 17. oktobra 1953. Kretanje drumskih transportnih vozila preko granice između država je regulisano, odnosno za svaki granični prelazak i kretanje u stranoj državi potrebna je dozvola, licenca zajednice, CEMT multilateralna dozvola ili dozvola na osnovu bilateralnih sporazuma. CEMT multilateralne dozvole državama Evropske unije, državama CIS-a i državama kanditadima za članstvo u Evropsku uniju pružaju mogućnost pristupa otvorenom tržištu . Sistem multilateralne kvote se zasniva na principima ustanovljenim na Savetu Ministara, a raspodela CEMT multilateralnih dozvola se vrši svake godine. Od 2006. godine ITF svake godine određuje bazne kvote za svaku od članica CEMT-a. Potom svaka država članica, na osnovu broja vozila, pretvara baznu kvotu u CEMT dozvole i raspoređuje ih prevoznicima. CEMT je propisao uslove korišćenja kojih se moraju pridržavati sve članice CEMT-a, kako ne bi došlo do zloupotreba i nepoštovanja principa na kojima se sistem multilateralne kvote zasniva. Više informacija na: Kliknite ovde.

ATA

Karnet je carinski document definisan ATA i Istanbulskom konvencijom. ATA karnet omogućuje o privremeni uvoz i, nakon određenog vremena ponovni izvoz bez plaćanja uvoznih dažbina. http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_ata_system_conven.aspx

ADR

Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnih roba (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) predstavlja sporazum u kome je definisana tehnologija transporta opasnih roba, kao i pakovanje, ambalaža, obeležavanje i označavanje pakovanja i vozila. Opasne robe su, u okviru sporazuma, podeljene na 9 grupa opasnih roba, a svaka od ovih grupa ima svoje specifičnosti i potrebne zahteve za realizaciju transporta. Za rečni transport opasnih roba definisan je ADN – Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnih roba rečnim putem (eng. The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways). Za više informacija Kliknite ovde.

ATP

Sporazum o međunarodnom prevozu lakokvarljivih prehrambenih proizvoda i opremi na specijalnim vozilima za njihov prevoz (eng. Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage) definiše robu pripada grupi lako kvarljivih roba, uslove transporta, kao i vozila i opremu potrebnu da bi se ova roba mogla transportovati. Da bi vozilo moglo da transportuje robu, definisanu kao lakokvarljivu, mora posedovati ATP sertifikat koji garantuje da je termoizolovana komora sa rashladnom jedinicom trostruko testirana i da se rezultati bar dva testa poklapaju. Tehnologija transporta lakokvarljive robe je komplikovana, na prvom mestu zbog kompatibilnih grupa namirnica koje se pojavljuju. Za više informacija: http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html

AETR

Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (eng. European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport) definiše dozvoljena vremena vožnje i obavezna vremena odmora posade. Više informacija na: http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1aetr.html

Uverenje o poreklu robe

Dokument o velikog značaja za uvoznike jer može umanjiti troškove carinjenja. EUR 1 je uverenje o poreklu robe koje se izdaje na zahtev kupca i omogućava da se na robu na koju se odnosi EUR 1 ne plaćaju uvozne dažbine. CT2 je dokument kojim se stiče pravo bezcarinskog uvoza robe iz Rusije. Forma A je uverenje o domaćem poreklu robe.

T1 i T2

U okviru transportnih procedura Unije osnovni tranzitni dokumenti su T1 i T2. T1 dokument se odnosi na robu čije poreklo nije iz Evropske Unije, dok se T2 koristi za interni transport EU – za robu koja jeste poreklom iz Evropske Unije. Više informacija Kliknite ovde.

EX –A paper

Je dokument koji predstavlja carinsku deklaraciju Evropske Unije. Više informacija Kliknite ovde.

Niste sigurni koje rešenje najbolje odgovara vašim poslovnim potrebama?

sr_RS